MITTETULUNDUSÜHING SAMAARIA EESTI MISJON
PÕHIKIRI

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga 25.04.2015

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud ühing) nimi on MITTETULUNDUSÜHING SAMAARIA EESTI MISJON. Ühing on alguse saanud Soome Samaria Lähetys r.y. kaudu 1991. a.

2. Mittetulundusühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik Läänemaa Haapsalu.

3. Ühingu tegevuse eesmärkideks on meelemürkidest sõltlaste ja kaassõltlaste ning kuritegusid toimepannud isikute sotsiaalse rehabilitatsiooni teostamine kristlikel alustel; samuti vanurite ja puuetega isikute hooldamine ja rehabilitatsioon kristlikel alustel.

4. Ühing tegutseb oma eesmärkide saavutamiseks järgmistel suundadel:
4.1) üleriigilise sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuste, üldhooldekodude, tugikodude ja varjupaikade väljaarendamine; rehabiliteeritavatele elu- ja töötingimuste loomine;
4.2) laagrite, koolituste, seminaride ja teiste taoliste ürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks;
4.3) kirjastustegevus;
4.4) rehabiliteeritavate järelhooldussüsteemi loomine;
4.5) hooldusteenuse pakkumine;
4.6) odavmüügi kauplused;
4.7) oma eesmärkide realiseerimiseks vajalike materiaalsete vahendite leidmine.
4.8) toitlustamine ja toiduabi korraldamine.

II LIIKMELISUS

5. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud. Juriidilist isikut võivad esindada kuni kolm esindajat. Nii juriidilisel kui ka füüsilisel isikul on üks hääl. Igal esindajal on üks hääl.

6. Ühingu liikmete õigused:
6.1) võtta osa ühingu juhtimisest, esitada kandidaate ühingu juhtorganitesse, valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
6.2) esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu juhtorganitele;
6.3) kasutada ühingu sümboolikat kokkuleppel Samaaria tegevjuhiga ja osaleda ühingu poolt organiseeritud üritustel;
6.4) tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;
6.5) õigus saada informatsiooni juhatuselt ning juhatusel on kohustus vastata järelpärimisele 15 päeva jooksul;
6.6) volitada kirjalikult mõnda teist liiget osalema üldkoosolekul ja tema eest hääletama.
6.7) osaleda ühingu tegevuses.

7. Ühingu liikme kohustused:
7.1) tunnustama ühingu põhikirja ja järgima ühingus kehtestatud kodukorda;
7.2) tasuma ühingu poolt kehtestatud liikmemaksu;
7.3) teavitada 1 kuu jooksul oma kontaktandmete muutumisest.

8. Ühingu liikmeks võetakse isiku avalduse alusel juhatuse otsusega.

9. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, milline rahuldatakse järgmisel juhatuse koosolekul. Välja arvatud liiget teavitatakse viivitamatult kirjalikult tema väljaarvamisest ja selle põhjustest.

10. Liige arvatakse ühingust välja ühingu liikme kohustuste rikkumisel (p7.1 ja p7.2) või kui ta ei ole kahe viimase aasta jooksul osalenud ühingu tegevuses ega osalenud ühingu üldkoosolekul . Ühingust väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.

11. Ühingust väljaastumise või väljaarvamise korral ei ole liikmel õigusi ühingu varale.

III JUHTIMINE

12. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosolekud kutsub kokku ühingu juhatuse esimees.

13. Korralised üldkoosolekud kutsutakse kokku üks kord poolaastas. Järgmise korralise üldkoosoleku toimumise aeg ja koht määratakse kindlaks toimuva üldkoosoleku ajal. Ühingu liikmeid tuleb informeerida üldkoosoleku päevakorrast vähemalt üks kuu ette, päevakorra materjalid tuleb välja saata ühingu liikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.

14. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel kahe nädala jooksul nõudmise esitamisest. Juhul, kui juhatus üldkoosolekut siiski kokku ei kutsu, võivad seda teha ühingu liikmed.

15. Erakorraliste küsimuste arutamist ja otsustamist võib läbi viia ka koosolekut kokku kutsumata, kui selles osalevad ning otsuse poolt hääletavad kõik ühingu liikmed, tehes seda kas kirjalikult või elektroonilisi sidevahendeid kasutades viisil, mis võimaldab otsustuskäiku kirjalikul kujul taas esitada.

16. Üldkoosolek valib juhataja ja juhataja asetäitja ning protokollija.

17. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja, asetäitja ja protokollija. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

18. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
18.1) põhikirja muutmine. Selleks on vaja kaks üldkoosolekut vähemalt kahe nädalase vahega;
18.2) Ühingu direktori määramine ja tagasikutsumine;
18.3) juhatuse, tööorganite ja revisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe;
18.4) osakondade juhatajate valimine ja tagasikutsumine;
18.5) töökava ja eelarve vastuvõtmine ning majandusaasta aruande kinnitamine;
18.6) juhatuse või tööorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
18.7) ühingu liikme ühingust väljaarvamine;
18.8) muude küsimuste otsustamine.

19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled ühingu liikmetest. Juhul, kui koosolekust võtavad osa vähem kui pooled ühingu liikmetest, kutsutakse kokku uus üldkoosolek. Teistkordne üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

20. Otsused võetakse vastu 2/3 koosolekul osalenud liikmete häälteenamusega. Kui vähemalt kolmandik liikmeist nõuab, tuleb läbi viia salajane hääletus.
Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

21. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis-, töö- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule.

IV JUHATUS

22. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus. Juhatusel on kolm kuni seitse liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Direktor kuulub juhatuse liikmete hulka ametikoha järgselt. Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt. Juhatuse liikmed võivad ühingut esindada kõikides õigustoimingutes iseseisvalt.

23. Juhatusel on õigus saada oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

24. Juhatus koostab ühingu eelarve, majandusaasta aruande ning muud otsustamisele tulevate küsimuste materjalid ja esitab need ühingu liikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkoosolekut.

25. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest luhatuse liikmetest.

26. Juhatus:
26.1) esindab ühingut kõigis õigustoimingutes, järgides üldkoosoleku seaduslikke korraldusi;
26.2) on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik;
26.3) korraldab ühingu igapäevategevust;
26.4) korraldab liikmete arvestuse.

27. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, saates juhatuse liikmetele vähemalt üks nädal enne koosolekut kirjalikult päevakorra ja sellega seotud materjalid.
28. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

V ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

Ühing lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras.

29. Ühing lõpetab oma tegevuse:
29.1 üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 koosolekust osavõtvatest liikmetest;
29.2 ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kolme liikme.

30. Ühingu lõpetamise korral annab üldkoosolek likvideerimise teostamise selleks valitud likvideerimiskomisjonile.

31. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ülejäänud vara töökoosoleku otsuse alusel üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud analoogse tegevusega ühingule. Allesjäänud vara ei või jaotada ühingu liikmete vahel.

Põhikirja muudatused on vastu võetud üldkoosolekul Haapsalus 25. aprillil 2015.a.

Koosoleku juhataja
Ruudi Leinus /allkiri olemas/

Protokollija
Ella Vallimäe /allkiri olemas/

 • MTÜ Samaaria Eesti Misjon

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Mihkel Nõlvak
  tel: +372 473 1007
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  reg. kood 80031109
 • Haapsalu osakond

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Martin Judanov
  tel: +372 473 1007
  tel: +372 5393 2200
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pärnu osakond

  Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
  Enn Veesalu
  tel: +372 5623 5034
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hiiumaa osakond

  Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
  Ülo Kikas
  tel: +372 463 6147
  tel: +372 5615 5487
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 1