Samaaria Eesti Misjon

EETIKAKOODEKS

I Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Organisatsiooni missiooniks on meelemürkidest (alkohol, toksilised ained) ning kuritegusid toimepannud isikute sotsiaalse rehabilitatsiooni teostamine kristlikel alustel. Samuti vanurite, puuetega ja eluaseme probleemidega isikute hooldamine.
2. MTÜ Samaaria Eesti Misjon esindab hoolealuste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vajadusel pakume rehabiliteeritavatele eestkostet.
3. Organisatsioon väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab MTÜ Samaaria Eesti Misjoni juhatuse ja töötajad vastutavana ning reageerib nende väärtegudele.
4. Organisatsioon püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
5. MTÜ Samaaria Eesti Misjon, saades vahendid oma tegutsemiseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

II Kodanikujulgus ja hoolivus

6. Organisatsioon, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
7. MTÜ Samaaria Eesti Misjon ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

III Vahendite ja vara heaperemehelik ja säästlik kasutamine

8. MTÜ Samaaria Eesti Misjon kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ja säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
9. Organisatsioon lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest.

IV Vastutus ja aruandlus

10. MTÜ Samaaria Eesti Misjon annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
11. Organisatsioon peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
12. MTÜ Samaaria Eesti Misjon avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

V Avatus ja läbipaistvus

13. MTÜ Samaaria Eesti Misjon informatsioon missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik kodulehel www.samaaria.ee.
14. MTÜ Samaaria Eesti Misjon suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
15. Organisatsioon on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

VI Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

16. MTÜ Samaaria Eesti Misjon on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
17. Organisatsioon ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

VII Sõnapidamine ja autorluse tunnistamine

18. MTÜ Samaaria Eesti Misjon peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
19. Organisatsioon austab teiste ühingute ideede ja projektide autorlust.

VIII Sallivus

20. MTÜ Samaaria Eesti Misjon tunnustab mõtteviiside erinevusi, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
21. MTÜ Samaaria Eesti Misjon ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud MTÜ Samaaria Eesti Misjoni juhatuse poolt 09.09.2009 Haapsalus.

 • MTÜ Samaaria Eesti Misjon

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Mihkel Nõlvak
  tel: +372 473 1007
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  reg. kood 80031109
 • Haapsalu osakond

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Martin Judanov
  tel: +372 473 1007
  tel: +372 5393 2200
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pärnu osakond

  Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
  Enn Veesalu
  tel: +372 5623 5034
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hiiumaa osakond

  Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
  Ülo Kikas
  tel: +372 463 6147
  tel: +372 5615 5487
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 1